Loading...

"prísť včas sa oplatí"

Naša kancelária bola založená v roku 1992 v Košiciach, už v tej dobe skúseným právnikom JUDr. Františkom Kočkom, ktorý opustil miesto sudcu obchodného senátu na Krajskom súde v Košiciach s úmyslom začať pracovať v súkromnom sektore.

Advokátska kancelária JUDr. František Kočka mala od svojho vzniku sídlo v metropole východného Slovenska, v Košiciach, v centre, kde sídli aj teraz. Počas svojej existencie mala naša kancelária zriadených niekoľko pobočiek na území Slovenskej republiky, aby bola čo najbližšie k svojim klientom.

Počas svojho pôsobenia, s dlhoročnými skúsenosťami senior právnikov, sa naša kancelária vyvinula na kvalitný právny tím, pre ktorý je charakteristický efektívny a novátorský prístup pri napĺňaní požiadaviek našich klientov, pričom ochrana ich záujmov je našim prvoradým cieľom.

Oblasti pôsobenia

Obchodné právo

 • vypracovanie zmlúv a listín o právnych úkonoch
 • stanoviská k zmluvám a ich pripomienkovanie
 • založenie, registrácia obchodných spoločností a družstiev (zápis do obchodného registra a živnostenského registra)
 • zmeny v obchodných spoločnostiach a v družstvách
 • zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
 • kúpa a predaj podnikov
 • zastupovanie v orgánoch spoločností a družstiev (vedenie valných zhromaždení)
 • zlúčenie, zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností a družstiev
 • zastupovanie klientov pri rokovaniach s obchodnými partnermi
 • správa a vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v súdnych, arbitrážnych, rozhodcovských, upomínacích a exekučných konaniach (vypracovanie žalôb, návrhov a podaní)
 • ochrana hospodárskej súťaže, nekalá súťaž, porušovanie obchodného tajomstva
 • bankové právo, úverové zmluvy
 • právo cenných papierov, zmenkové a šekové právo
 • energetika
 • zodpovednosť za škodu a iné zodpovednostné vzťahy

Občianske právo

 • zmlúv a listín o právnych úkonoch
 • majetkové vzťahy (vlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)
 • ochrana osobnosti, náhrada nemajetkovej ujmy
 • poradenstvo v oblasti dedičského práva (dedenie zo zákona a dedenie zo závetu, vydedenie)
 • zodpovednosť za škodu a nároky na vydanie bezdôvodného obohatenia a iné zodpovednostné vzťahy
 • poradenstvo pri poistných udalostiach
 • nájomné zmluvy a leasingové zmluvy
 • zastupovanie v civilnom sporovom konaní, civilnom mimosporovom konaní, rozhodcovskom konaní, upomínacom konaní, exekučnom konaní (vypracovanie žalôb, návrhov a podaní)
 • právo duševného vlastníctva (autorské práva, priemyselné práva, patenty, ochranné známky, licenčné zmluvy)
 • právo informačných technológií (elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, zaručená konverzia, elektronické schránky, elektronický prenos dát, softvérové právo)

Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a listín o právnych úkonoch
 • právne posúdenie nárokov zamestnávateľov a zamestnancov
 • vysporiadanie nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov
 • neplatné skončenie pracovného pomeru
 • dočasné prideľovanie zamestnancov
 • zastupovanie v konaniach pred inšpektorátmi práce, pred úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou
 • vypracovanie interných predpisov zamestnávateľov
 • pracovnoprávne a iné vzťahy so štatutárnymi a inými orgánmi
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
 • zodpovednostné pracovno-právne vzťahy

Medicínske právo

 • zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • zastupovanie v konaniach pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Dražby

 • organizovanie dražieb
 • zastupovanie na dražbách
 • neplatnosť dražieb

Verejné obstarávanie

 • elektronický kontraktačný systém

 • konečný užívateľ výhod a zápis do registra partnerov verejného sektora


Konkurz, reštrukturalizácia

 • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a na povolenie reštrukturalizácie
 • prihlášky do konkurzu a reštrukturalizácie
 • zastupovanie v konkurzných a v reštrukturalizačných konaniach
 • príprava incidenčných a vylučovacích žalôb
 • osobný bankrot

Práva k nehnuteľnostiam

 • pôda, pozemky, zákon o pôde
 • stavby, stavebne právo
 • prevody nehnuteľností
 • vlastníctvo bytov a nebytových priestorov, správcovia a spoločenstvá vlastníkov
 • kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy
 • záložné práva, vecné bremená
 • zastupovanie v katastrálnom a v stavebnom konaní

Správne a trestné právo

 • základné práva a slobody
 • zastupovanie v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
 • zastupovanie klientov pred orgánmi štátnej a verejnej správy
 • zastupovanie v správnom súdnom konaní (vypracovanie správnych žalôb, návrhov a podaní)
 • zastupovanie v trestných konaniach (v prípravnom konaní i v konaniach pred súdmi)
 • priestupky, iné správne delikty
 • finančné a daňové právo
 • právo životného prostredia

Náš tím

Sme kvalifikovaný a mladý tím právnikov. Sme flexibilní a našou prioritou je neustály odborný rast. Osobný prístup k problémom sa nám vracia v podobe dobrých vzťahov s klientom. Zvládame riešiť právne problémy aj v angličtine, nemčine, maďarčine prípadne v iných jazykoch, za účasti nami overených s spoľahlivých tlmočníkov.
JUDr. Peter Kočka
JUDr. Peter Kočka
Obchodné právo, Práva k nehnuteľnostiam, Dražby
JUDr. Viliam Valcer
JUDr. Viliam Valcer
Obchodné právo, Občianske právo, Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, Verejné obstarávanie
JUDr. František Kočka
JUDr. František Kočka
Obchodné právo, Medicínske právo, Konkurz a reštrukturalizácia, Správne a trestné právo
Kočka & Partners

Sídlo

Kočka & Partners
Timonova 13
040 11 Košice

Kontakt

055 / 622 19 92
office@advokatkocka.sk