Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image...

Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom

28. 03. 2008
Dňa 1. apríla 2008 nadobudne účinnosť zákon číslo 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o úhrade za služby STV a SRo), s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť 1. marca 2008.

Premetom zákona o úhrade za služby STV a SRo je platenie, vyberanie a vymáhanie úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania, poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania, poskytované Slovenským rozhlasom.

Platitelia a vyberateľ úhrady

Zákon o úhrade za služby STV a SRo rozlišuje dve skupiny platiteľov:

1, Platiteľmi úhrady sú fyzické osoby, ktoré sú koncovými odberateľmi elektriny v odbernom mieste, z ktorého sa odoberá elektrina pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome (ďalej len platitelia – odberatelia).

Kto je koncovým odberateľom elektriny a čo sa rozumie pod odberným miestom elektriny stanovuje zákon číslo 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o energetike).
Zákon o energetike rozlišuje koncového odberateľa elektriny v domácnosti a koncového odberateľa elektriny mimo domácnosti (podľa ustanovenia § 2 písm. b) bod 24 zákona o energetike, na ktoré v poznámke pod čiarou odkazuje zákon o úhrade za služby STV a SRo ). Odberateľom elektriny v domácnosti je fyzická osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti (§ 2 písm. b) bod 25 zákona o energetike) a odberateľom elektriny mimo domácnosti je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje elektrinu, ktorá nie je využívaná na vlastnú spotrebu odberateľa elektriny v domácnosti (§ 2 písm. b) bod 26 zákona o energetike).
Odberným miestom sa rozumie (v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) bod 17 zákona o energetike) miesto odberu elektriny vybavené určeným meradlom (rozumej elektromer – pozn. autora).

Ktoré objekty sú bytmi a ktoré rodinnými domami upravuje zákon číslo 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov (konkrétne v ustanoveniach § 43b ods. 3 a ods. 4) .

2, Platiteľmi v zmysle predmetného zákona sú aj zamestnávatelia, ktorí v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnávajú aspoň troch zamestnancov (ďalej len platitelia – zamestnávatelia).

Zamestnávateľom je (podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona číslo 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch.

Platiteľom, ktorý sa na účely zákona o úhrade za služby STV a SRo posudzuje ako zamestnávateľ, je aj služobný úrad (podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Vyberateľom úhrady je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom v súlade so zákonom o úhrade za služby STV a SRo a zákonom číslo 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

Oslobodenie

Od povinnosti platiť úhradu podľa zákona o úhrade za služby STV a SRo je oslobodený platiteľ - odberateľ, ktorý je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo ak s takouto osobou žije v domácnosti.

Kto sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím upravuje § 51 zákona číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov .

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby, podľa ustanovenia § 115 zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na ktoré odkazuje zákon o úhrade za služby STV a SRo.

Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodené aj niektoré ďalšie subjekty, napr. školy, nemocnice zariadenia sociálnych služieb, taxatívne vymedzené v ustanovení § 5 ods. 2 Zákona o úhrade za služby STV a SRo.

Výška úhrady

Pokiaľ ide o výšku úhrady, zákon o úhrade za služby STV a SRo rozlišuje v prípade platiteľov – odberateľov dve sadzby:
Platitelia - odberatelia, v zásade platia 140 Sk za každý aj začatý kalendárny mesiac. Pričom, ak je takýto platiteľ koncovým odberateľom elektriny vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto. Ak je platiteľ – odberateľ zároveň aj poberateľom dôchodku a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi, platí polovicu, teda 70 Sk. Čo sa rozumie zárobkovou činnosťou stanovuje § 3 zákona číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výška úhrady pre platiteľov - zamestnávateľov za každý aj začatý kalendárny mesiac sa určí podľa počtu ich zamestnancov:
a) 140 Sk, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,
b) 560 Sk, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,
c) 2 400 Sk, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,
d) 6 000 Sk, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov,
e) 14 000 Sk, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.
Pre určenie úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov zamestnávaných v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí. Ak sa úhrada platí vopred za štvrťrok, polrok alebo rok, pre jej určenie je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Platenie úhrady

Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom. Úhrada sa platí mesačne; úhradu za príslušný mesiac je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného mesiaca.

Úhradu možno zaplatiť vopred za štvrťrok, polrok alebo rok; v tomto prípade je platiteľ povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Úhrada sa platí prevodom z účtu alebo prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej poštovej služby na účet vyberateľa úhrady.

Oznamovacia povinnosť

Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní vznik, zmenu alebo zánik:
- povinnosti platiť úhradu,
- oslobodenia od povinnosti platiť a zároveň túto skutočnosť preukázať,
- skutočnosti rozhodujúcej pre určenie sadzby úhrady a zároveň túto skutočnosť preukázať.
Vymáhanie úhrady

Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu podľa zákona o úhrade za služby STV a SRo je v omeškaní so zaplatením úhrady.

Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.

Ak platiteľ – odberateľ nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady a navyše aj pokutu vo výške 500 Sk.

Ak platiteľ – zamestnávateľ nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu vo výške od 1.000,- Sk do 5.000,-Sk podľa počtu zamestnancov, ktorých zamestnáva.

Pokiaľ ide o doručovanie výzvy, uplatní sa domnienka doručenia, v zmysle ktorej sa výzva považuje za doručenú aj v prípade ak zásielku platiteľ neprevezme uplynutím odbernej lehoty.

Vzťah k doterajšej právnej úprave

Zákonom o úhrade za služby STV a SRo sa zrušuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o koncesionárskych poplatkoch).

Fyzickej osobe, ktorá bola platiteľom koncesionárskeho poplatku podľa zákona o koncesionárskych poplatkoch, vzniká povinnosť platiť úhradu podľa zákona o úhrade za služby STV a SRo od 1. apríla 2008; vznik tejto povinnosti nie je takáto osoba povinná oznámiť podľa zákona o úhrade za služby STV a SRo.

Súhlas platiteľa koncesionárskeho poplatku podľa zákona o koncesionárskych poplatkoch s platením koncesionárskeho poplatku prostredníctvom poskytovateľa univerzálnej poštovej služby sa považuje za súhlas platiteľa s platením úhrady prostredníctvom poštového podniku podľa zákona o úhrade za služby STV a SRo.

Platiteľovi - zamestnávateľovi, ktorý je zamestnávateľom k 1. aprílu 2008, vzniká povinnosť platiť úhradu podľa zákona o úhrade za služby STV a SRo od 1. apríla 2008.

Platitelia - občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí boli oslobodení od povinnosti platiť koncesionársky poplatok podľa zákona o koncesionárskych poplatkoch, a ktorí sú k 1. aprílu 2008 oslobodení od povinnosti platiť úhradu z titulu ťažkého zdravotného postihnutia podľa § 5 ods. 1 zákona o úhrade za služby STV a SRo, nie sú povinní oznámiť vyberateľovi úhrady vznik oslobodenia od tejto povinnosti.

Platiteľ - fyzická osoba, ktorá bola poberateľom dôchodku a nežila v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, ktorý platil koncesionársky poplatok podľa § 4a ods. 3 zákona o koncesionárskych poplatkoch a ktorý je k 1. aprílu 2008 platiteľom, na ktorého sa vzťahuje § 6 ods. 2 ako na poberateľa dôchodku, ktorý nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, nie je povinný oznámiť vyberateľovi úhrady vznik tejto skutočnosti.

Na vyberanie a vymáhanie koncesionárskeho poplatku, ako aj úrokov z omeškania, ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 31. marca 2008, sa použije zákon o koncesionárskych poplatkoch.

Vaša advokátska kancelária
Mgr. Viliam Valcer

[späť]

Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image... Preloading image...